امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (13) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول: اصول و مفاهيم آسيب شناسي سازماني -
فصل1: آسيب شناسي سازماني به عنوان يک ابزار ارزشمند مديريتي -
نياز به رويکردها و شيوه هاي نوين -
فرآيندهاي کلاسيک توسعه سازماني -
برنامه ريزي سازماني -
طراحي سازماني -
توسعه مديريت -
تحول سازماني -
نمونه هايي از مداخله هاي توسعه سازماني -
آسيب شناسي سازماني: ابزاري نوين و قدرتمند براي بهسازي و توسعه -
ارزش روش هاي آسيب شناسي در محيط تجاري -
چه چيزي آسيب شناسي محسوب نمي شود: تفاوت ميان فرآيند و محتوا -
سيکل(چرخه) آسيب شناسي -
روش ها و الگوهاي آسيب شناسي -
رويکرد ارگانيکي در آسيب شناسي سازماني -
کانون توجه آسيب شناسي سازماني -
حيطه آسيب شناسي سازماني -
مراحل يک آسيب شناسي جامع -
بخش دوم: برنامه ريزي و سازماندهي طرح آسيب شناسي -
فصل2: ارزيابي اوليه و شروع کار -
تعريف نقش خود به عنوان يک آسيب شناس -
تحليل گر -
متخصص يا چاره جو -
دانشمند علوم رفتاري يا فن آوري -
تسهيل کننده -
کانون توجه آسيب شناسي -
آسيب شناسي براي اهداف درماني -
آسيب شناسي براي مقاصد توسعه اي -
تحليل محيط سياسي -
تا چه حد کارفرما يا مديريت شرکت مسئوليت شرايط موجود را برعهده مي گيرد؟ -
آيا کارفرما به همراه مديران کليدي ديگر از قدرت کافي براي قانوني کردن طرح برخوردار است؟ -
چه کساني به عنوان افراد کليدي در سازمان، نقش اصلي را بازي مي کنند؟ -
ارائه يک طرح تفصيلي -
دريافت تأييد نهايي براي انجام کار -
سازماندهي طرح -
ايجاد يک سيستم حمايتي کاردان -
ايجاد يک سيستم اداري -
تشکيل تيم آسيب شناسي -
آموزش تيم آسيب شناسي -
بخش سوم: جمع آوري و فرآيند طبقه بندي داده هاي آسيب شناسي -
فصل3: جمع آوري داده ها -
برنامه ريزي براي مصاحبه -
اطمينان از در دسترس بودن مصاحبه کنندگان -
تعيين وقت قبلي با پاسخ دهندگان -
هماهنگي مصاحبه کنندگان با پاسخ دهندگان -
تنظيم برنامه مصاحبه -
ايجاد پايگاه داده اي مرجع -
انجام تحقيقات زمينه اي -
مصاحبه با کارکنان کليدي مديريت -
فرآيند مصاحبه آسيب شناسي -
رويه مصاحبه -
آماده سازي مصاحبه کننده -
آماده سازي پاسخ دهنده -
شروع مصاحبه -
اقدام براي جمع آوري داده ها -
خاتمه مصاحبه -
فرآيند مصاحبه -
بازبيني مصاحبه -
فصل4: فرآيند طبقه بندي داده ها -
فهرست راهنما -
ثبت يادداشت ها -
جلوگيري از کاغذ بازي -
بازبيني گزارش و بررسي پيشرفت کار -
فرآيند سازماندهي داده ها -
بازبيني مطالب -
کدگذاري کارت هاي داده -
انتخاب تيمي براي ارزيابي طرح -
آمادگي براي تجزيه و تحليل و نتيجه گيري -
دسته بندي مباحث -
بخش چهارم: تجزيه و تحليل داده ها -
فصل5: بررسي تاريخچه و فرهنگ شرکت -
فرهنگ سازماني به عنوان يک واقعيت -
تاريخچه گذشته و شکل گيري فرهنگ سازماني -
آموزش سازماني: مروري بر فرهنگ، ارزش ها، دارايي ها و بدهي ها -
چارچوبي براي تحليل تاريخچه و فرهنگ سازماني -
فصل6: برنامه ريزي، راهبرد و ساختار -
اقدامات کلي براي برنامه ريزي در سازمان -
برنامه ريزي راهبردي -
رسالت اصلي -
بررسي شرايط محيطي -
سناريو و راهبردها -
راهبردهاي بازاريابي -
تحقق راهبرد -
دورنماي برنامه ريزي راهبردي -
برنامه ريزي عملياتي -
ساختار سازماني -
ارزيابي مزيت هاي راهبردي -
تحليل فرصت ها و تهديدهاي محيطي -
نمايي از مزيت هاي راهبردي -
فصل7: منابع انساني -
منابع مالي -
اهداف مديريت مالي -
تحليل گزارش مالي -
تحليلي از اهداف مالي -
منابع فن آوري -
منابع فيزيکي -
منابع انساني -
الگوهاي ترک خدمت کارکنان -
ارزيابي عملکرد -
توسعه مديريت -
فصل8: فرآيندهاي سازماني -
ويژگي هاي قدرت و رهبري -
انواع رهبران -
قدرت و اختيار -
بيان قدرت -
قدرت، نفوذ و سياست -
قدرت و تعارض -
استفاده از شيوه حل مشکل -
استفاده از شيوه تصميم گيري -
سيستم هاي پاداش -
کار و بهره وري -
ارزيابي سطح نقصان عملکرد -
بخش پنجم: بازخورد، اجرا، برنامه ريزي و ارزيابي -
فصل9: تکميل و ارائه طرح آسيب شناسي -
نتايج آسيب شناسي -
چکيده مشکلات و مسائل مهم -
شاخص هاي مشکلات و مسائل غيرقابل حل -
مراحل بحران هاي سازماني -
دارايي ها و نقاط قوت و ضعف سازمان -
پيشنهادات آسيب شناسي -
ارائه گزارش آسيب شناسي به مديريت -
ساختار گزارش آسيب شناسي -
آمادگي براي ارائه گزارش -
تحويل گزارش -
فصل10: برنامه ريزي اجراي و ارزيابي -
مرور طرح آسيب شناسي همراه با مديريت -
بحث در مورد سوالات -
رسيدن به توافق در مورد مسائل کل يا بخش هاي مشکل دار -
برنامه ريزي اجرايي -
برنامه ريزي تغيير و توسعه سازماني -
توافق در مورد رسالت اصلي سازمان -
واکنش مناسب نسبت به تقاضاهاي محيطي -
طرح آسيب شناسي براي آينده -
تعريف موفقيت مطلوب آينده -
مداخلات سازماني -
ارزيابي اثربخش آسيب شناسي -
بررسي مراحل ارزيابي -
بخش ششم: آسيب شناسي به عنوان يک ابزار مديريتي -
فصل11: استفاده کاربردي از فنون آسيب شناسي -
نقش آسيب شناسي در ادغام و تملک شرکت ها -
نقش آسيب شناسي در تحليل مشکلات راهبرد گوناگون سازي -
نقش آسيب شناسي در تيم سازي -
فصل12: نتيجه گيري مباحث و مشکلات آسيب شناسي -
پيش بيني مشکلات در طرح هاي آسيب شناسي -
مقاومت مديريت -
مقاومت سيستم -
شرايط لازم براي کسب موفقيت -
نتيجه گيري -


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com