امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (152) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 11
بخش اول: تئوري سازمان چيست؟ 15
فصل1: چرا تئوري سازمان را مطالعه مي کنيد؟ 19
نگاه هاي سه گانه 26
تئوري و مفاهيم 29
تئوري 30
مفاهيم و فرآيند انتزاعي سازي 31
طرح کتاب 35
مثال ها و چگونگي استفاده از آن ها 37
مدل مفهومي سازمان به عنوان نقطه اي آغازين کتاب 38
خلاصه 40
واژه هاي کليدي 42
پي نوشت ها 42
منابع 42
مطالعه بيشتر 43
فصل2: سير تطور تاريخي، استعاره ها و ديدگاه ها در تئوري سازمان 47
سير تحول تاريخي 48
مراحل سه گانه صنعت گرايي 49
عصر فراصنعتي و سازمان فراصنعتي 51
تأثير آثار کلاسيک بر تئوري سازمان 55
آدام اسميت، اقتصاددان و سياست دان(اسکاتلندي) 56
کارل مارکس، فيلسوف، و اقتصاددان(آلماني) 56
اميل دورکهايم، جامعه شناس(فرانسوي) 59
فردريک وينسلو تيلور، پدر مديريت علمي(آمريکايي) 60
هنري فايول، مهندس، رئيس کل اجرايي و نظريه پرداز اداري(فرانسوي) 61
مارکس وبر، جامعه شناس(آلماني) 63
چستر بارنارد، نظريه پرداز مديريت(آمريکايي) 64
تأثيرگذاري هاي ايده هاي دوره معاصر بر تئوري سازمان 65
مدرنيست: تئوري عمومي سيستم ها 66
نمادين و تفسيري: وضع واقعيت و ساخت اجتماعي واقعيت 75
پست مدرنيست در تئوري سازمان 77
تفاوت هاي شناخت شناسانه نگاه هاي سه گانه 85
استعاره هاي تئوري سازمان 91
استعاره ماشين: سازمان ها به عنوان ابزار مديريت 93
استعاره موجود زنده: سازمان ها به عنوان سيستم هاي زنده 93
استعاره فرهنگ: سازمان ها به عنوان فرهنگ ها 94
استعاره پست مدرن: پرده نقاشي(کولاژ) 95
محدوديت درک استعاره اي 96
خلاصه 98
واژه هاي کليدي 99
پي نوشت ها 99
منابع 100
مطالعه بيشتر 103
بخش دوم: مفاهيم محوري تئوري سازمان 105
فصل3: محيط سازمان 109
تعريف محيط سازماني 111
شبکه بين سازماني 112
محيط عمومي 115
محيط بين المللي و جهاني 122
محيط: تصويري بزرگ 126
تئوري هاي روابط سازمان-محيط 127
تئوري اقتضايي: سازمان هاي ماشيني و ارگانيکي 128
تئوري وابستگي به منابع 130
بوم شناسي جمعيت سازماني 135
تئوري نهادي 139
مقايسه تئوري هاي روابط سازمان-محيط 144
پيچيدگي، تغيير، عدم اطمينان 147
مصون سازي و مرزباني 151
ديدگاه وضع واقعيت و ساخت گرايان اجتماعي از محيط ها 153
پست مدرنيست و روابط محيط سازمان 155
خلاصه: چگونگي تحليل يک محيط سازماني 158
واژه هاي کليدي 161
پي نوشت ها 162
منابع 163
مطالعه بيشتر 164
فصل4: استراتژي و اهداف 165
تناسب استراتزيک 167
فرآيند استراتژي به عنوان تصميم گيري عقلايي 171
تحليل درون و برون سازماني 173
تنظيم و تدوين استراتژي 176
اجراي استراتژي 179
چالش هاي فراروي مدل عقلايي 180
استراتژي هاي خودجوش(ناگهان ظهور) 183
استراتژي به عنوان اقدامي(کنشي) نمادين 185
سه ديدگاه مختلف در مورد استراتژي 187
عدم اطمينان و فرآيند استراتژي 188
نگاه پست مدرن 192
اهداف 193
اهداف رسمي و اهداف عملياتي 194
اهداف چندگانه و متعارض 196
خلاصه 199
واژه هاي کليدي 201
پي نوشت ها 201
منابع 202
مطالعه بيشتر 204
فصل5: فن آوري 205
تعريف فن آوري 206
نگاه پويا به فن آوري 209
فن آوري محوري 212
فن آوري پيشرفته 213
فن آوري هاي توليدي در مقابل فن آوري هاي خدماتي 214
انواع فن آوري 215
طبقه بندي وودوارد 216
گونه شناسي تامسون 221
گونه شناسي پرو 225
استفاده از گونه شناسي هاي سه گانه 228
فن آوري و ساختار اجتماعي 229
خاصيت تعيين کنندگي فن آوري 230
پيچيدگي فني، عدم اطمينان و تکراري بودن کارها 231
وابستگي وظيفه اي و سازوکارهاي هماهنگي 234
فن آوري و پردازش اطلاعات 240
ساخت اجتماعي فن آوري 241
درک فن آوري هاي جديد 244
خواص فن آوري هاي جديد 245
پست مدرنيسم و فن آوري جديد 248
خلاصه 251
واژه هاي کليدي 253
پي نوشت ها 254
منابع 254
مطالعه بيشتر 255
فصل6: ساختار اجتماعي سازمان 257
ساختار اجتماعي به عنوان تفکيک و يکپارچگي 259
ساختار اجتماعي سازماني چيست؟ 263
سلسله مراتب اختيار 263
تقسيم کار 264
ساز و کارهاي هماهنگي 265
ابعاد ساختار اجتماعي سازمان 267
سازمان هاي ماشيني، ارگانيکي و بوروکراتيک 270
بوروکراسي 271
مدل هاي پوياي ساختار اجتماعي 275
چرخه حيات سازماني 276
مدل سيستم هاي باز توسعه ساختارهاي اجتماعي 281
تئوري ساختاربندي 285
توصيف، تحليل و طراحي ساختار اجتماعي سازمان 288
ساختار ساده 290
ساختار کار ويژه اي 291
ساختار چندبخشي 292
ساختار ماتريسي 297
ساختار پيوندي 301
ساختار شبکه اي 301
طرح ساختاري و منطق سازماني 305
سازمان هاي چندمليتي و جهاني 306
خلاصه 309
واژه هاي کليدي 312
پي نوشت ها 314
منابع 314
مطالعه بيشتر 316
فصل7: فرهنگ سازماني 327
فرهنگ سازماني چيست؟ 331
تفاوت هاي فرهنگ ملي درون سازمان ها 338
مدل فرهنگ سازماني شاين 344
باورها و پيش فرض ها 345
هنجارها و ارزش ها 349
مصنوعات بشرساز 352
فرهنگ ها چگونه کار مي کنند 353
تئوري فرهنگ سازماني نمادين-تفسيري 355
نمادها 357
تفسير 359
قوم نگاري: چگونه مطالعات فرهنگي در مورد سازمان ها انجام مي شود 360
خرده فرهنگ هاي سازماني 363
انواع خرده فرهنگ ها 366
چرا خرده فرهنگ ها وجود دارند؟ 367
فرهنگ به عنوان پديده اي پاره پاره: ديدگاه پست مدرن 369
فرهنگ در نگاه مدرنيست 372
مديريت فرهنگ 377
خلاصه 380
واژه هاي کليدي 382
فصل8: ساختار فيزيکي سازمان ها 387
تعريف ساختار فيزيکي 390
جغرافياي سازماني 391
نقشه داخلي سازمان 397
طرح و دکور 400
دو رويکرد نسبت به ساختار فيزيکي در سازمان ها: رفتاري و نمادگرايي 401
رويکرد رفتاري يا مدرنيست 401
رويکرد نمادين 404
ساختار فيزيکي و شکل گيري هويت 407
جايگاه و هويت فردي 407
مرزهاي قلمرويي و هويت گروه 409
تصوير ذهني از شرکت و هويت سازماني 410
پست مدرنيسم و ساختارهاي فيزيکي 414
خلاصه 418
واژه هاي کليدي 422
بخش سوم: موضوعات بحث انگيز کليدي در تئوري سازمان 427
فصل9: شگردهاي سياسي، قدرت و تصميم گيري سازماني 431
تصميم گيري سازماني 432
عقلانيت محدود 437
فرآيند تصميم گيري عقلايي 442
فرآيند تصميم گيري آزمون و خطا 443
مدل ائتلافي 443
مدل سطل زباله 444
نگاه پويا به تصميم گيزي سازماني 446
عدم عقلانيت در تصميم گيري سازماني 448
قدرت و سياست 451
تعريف قدرت 452
قدرت و فرمانرمايي(اختيار) 454
نمادهاي قدرت و فرمانروايي 457
تئوري هاي سياسي سازمان 458
تئوري اقتضائات استراتژيک 461
تئوري وابستگي منابع 463
صورت پنهان قدرت سازماني 465
انتقاد فمنيست ها از قدرت در سازمان ها و ديدگاه هاي انتقادي ديگر 467
سياست هاي مربوط به جنسيت در سازمان ها 470
خلاصه 474
واژه هاي کليدي 477
فصل10: تعارض و تناقض در سازمان ها 483
سير تطور نگرش ها نسبت به تعارض 486
تعارض به عنوان پديده اي غيرسازنده 487
تعارض به عنوان پديده اي طبيعي 489
تعارض به عنوان پديده اي سازنده 489
مدل اقتضايي تعارض 490
مدل تعارض بين واحدي 494
شرايط محلي تعارض بين واحدي 496
محيط و سازمان به عنوان بسترهاي تعارض بين واحدي 503
استفاده از مدل تعارض بين واحدي 506
نظريه هاي مارکسيستي تعارض سازماني 507
فرضيه هاي مهارت زدايي 509
تئوري قشربندي و تحليل بازار نيروي کار 511
تنوع سازماني 513
تناقضات سازماني 515
خلاصه 520
واژه هاي کليدي 521
فصل11: کنترل و ايدئولوژي در سازمان ها 525
تئوري هاي مدرنيستي کنترل 526
بازخورد و ارزيابي عملکرد-مدل سايبرنتيک کنترل 527
نظريه عامليت: قراردادها، پاداش ها و عدم اطمينان 538
بازارها، بوروکراسي ها و سيستم هاي داخلي ارزش ها و هنجارهاي سازماني 542
کنترل، قدرت و ايدئولوژي در سازمان ها 549
ديدگاه نمادين-تفسيري از فرهنگ به عنوان کنترل 550
قرائت هاي مارکسيستي از کنترل 551
کنترل ايدئولوزيک يا ايدئولوژي کنترل 554
خلاصه 558
واژه هاي کليدي 560
فصل12: تغيير و يادگيري سازماني 564
مدل لوين: خروج از انجماد، تغيير، انجماد مجدد 569
مدل سه سطحي تغيير 574
تغيير فرهنگي در سازمان ها 578
فرهنگ و استراتژي 579
پوياي هاي فرهنگ سازماني 583
تغيير سازماني و نگاه پست مدرن 590
گفتمان 594
يادگيري سازماني 595
يادگيري تک حلقه اي و دو حلقه اي در سازمان ها 600
اتوپيا: خودبازتوليدي و خودمرجعي سيستم ها 602
دانش، زبان، گفتمان، خودنگري 605
خلاصه 607
واژه هاي کليدي 609


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com