امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشنگار 9
سخني با همکاران 13
کلامي هم با دانشجويان 15
شيوه استفاده از کتاب براي تهيه و تدوين طرح تحقيق 18
شيوه استفاده از کتاب براي نقد پايان نامه دفاع شده 23
بخش(الف): فرم هاي تدوين طرح و نقد تحقيق 29
فصل1: فرم هاي مربوط به تدوين طرح تحقيق 30
فرم شماره1: مقدمه 31
فرم شماره2: مسئله تحقيق 33
فرم شماره3: پيشينه(تاريخچه سابقه موضوع و مسئله) تحقيق 34
فرم شماره4: اهميت و ضرورت موضوع مسئله تحقيق 36
فرم شماره5: اهداف تحقيق 37
فرم شماره6: چارچوب نظري(مباني علمي) 38
فرم شماره7: فرضيه هاي تحقيق 39
فرم شماره8: مدل تحليلي تحقيق 40
فرم شماره9: نوع و روش تحقيق 41
فرم شماره10: روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 41
فرم شماره11: قلمرو مکاني تحقيق(جامعه آماري) 42
فرم شماره12: قلمرو زماني تحقيق 42
فرم شماره13: ابزارهاي(روش) گردآوري داده ها(اطلاعات) 44
فرم شماره14: محدوديت ها و موانع تحقيق 46
فرم شماره15: شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقيق 47
فصل2: فرم هاي مربوط به نقد تحقيق 48
فرم شماره16: نتايج آزمون و تجزيه و تحليل فرضيه ها 49
فرم شماره17: نتيجه گيري و پيشنهادها 52
فرم شماره18: منابع مورد استفاده در تحقيق(کتاب ها و مقالات) 53
فرم شماره19: ابزار استفاده شده براي جمع آوري داده ها 55
بخش(ب): راهنماي علمي و عملي براي تکميل فرم ها 57
فصل3: نکات راهنما براي تهيه طرح تحقيق 58
نکات راهنما براي فرم شماره1 59
نکات راهنما براي فرم شماره2 60
نکات راهنما براي فرم شماره3 63
نکات راهنما براي فرم شماره4 65
نکات راهنما براي فرم شماره5 66
نکات راهنما براي فرم شماره6 67
نکات راهنما براي فرم شماره7 68
نکات راهنما براي فرم شماره8 71
نکات راهنما براي فرم شماره9 73
نکات راهنما براي فرم شماره10 74
نکات راهنما براي فرم شماره11 77
نکات راهنما براي فرم شماره12 78
نکات راهنما براي فرم شماره13 79
نکات راهنما براي فرم شماره14 87
نکات راهنما براي فرم شماره15 88
فصل4: نکات راهنما براي تکميل فرم هاي نقد تحقيق 89
نکات راهنما براي فرم شماره16 90
نکات راهنما براي فرم شماره17 95
نکات راهنما براي فرم شماره18 97
نکات راهنما براي فرم شماره19 107
بخش(ج): پيوست ها 108
پيوست شماره1: چک ليست ارزيابي نقادي پايان نامه 109
پيوست شماره2: چک ليست ارزيابي استاد از چگونگي تکميل فرم ها توسط دانشجو 115
پيوست شماره3: زمان بندي هاي پيشنهادي براي ارائه گزارش نقد و طرح تحقيق در کلاس 118


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com