امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (1072) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول: مقدمه 1
فصل1: تاريخچه و موقعيت روانشناسي کار و روانشناسي سازماني 3
رئوس مطالب فصل 4
ديدگاه تاريخي 4
تحقيق در روانشناسي شغلي 14
مروري بر روانشناسي کار و سازماني 19
استفاده از اين کتاب 21
فصل2: دستورالعمل ها و روش ها 25
رئوس مطالب فصل 26
روانشناسان در کار 26
فعاليت ها 33
نقش ها و فعاليت هاي متخصصان 37
روش هاي جمع آوري اطلاعات و مداخله 40
نتيجه گيري 49
نکاتي براي بحث 49
بخش دوم: مردم در کار 51
فصل3: تجزيه و تحليل شغل و طراحي شغل 53
رئوس مطالب فصل 54
چرا تجزيه و تحليل شغل انجام مي گيرد؟ 54
طبقه هاي اصلي اطلاعات تجزيه و تحليل شغل 59
مراحل پروژه و تجزيه و تحليل شغل 61
آينده پژوهش و عمل تجزيه و تحليل شغل 80
خلاصه فصل 80
نکاتي براي بحث 81
مطالعات کليدي 81
منابعي براي مطالعه بيشتر 81
فصل4: گزينش کارکنان 83
رئوس مطالب فصل 84
ديدگاه هاي مربوط به گزينش 85
فرآيند استخدام و گزينش 87
مطالعه موردي(4-1) پيش استخدام 88
روش ها و تکنيک هاي گزينش 98
مطالعه موردي(4-2)مصاحبه 103
مطالعه موردي(4-4)مرکز ارزيابي 113
ديدگاه هاي داوطلبان در مورد گزينش 116
خلاصه فصل 117
فصل5: آموزش 119
رئوس مطالب فصل 120
تعاريف و زمينه هاي آموزش 120
مراحل منطقي توسعه آموزش 123
شناسايي نيازهاي آموزشي و محتواي آن 128
طراحي آموزش 135
ارزشيابي آموزش 146
يک مطالعه موردي در باب آموزش در صنعت فولاد 148
خلاصه فصل 151
نکاتي براي بحث 152
منابعي براي مطالعه 152
فصل6: ارزيابي عملکرد: ارزيابي و توسعه عملکرد و توانايي 153
رئوس مطالب فصل 154
ارزيابي عملکرد چيست؟ 154
بخش(6-1) مراحل فرآيند ارزيابي عملکرد در شرکت هاي مخابراتي 155
ارزيابي عملکرد کار 157
بخش(6-2) مثالي از مهارت هايي که يک موسسه مالي برده تا عملکرد موثر و غيرموثر را در بخش فروش توصيف کند 158
بخش(6-3) ساخت مقياس هاي درجه بندي رفتاري با ثبات 161
تأثير اجتماعي و انگيزشي ارزيابي 165
ارزيابي و توسعه استعداد 169
بخش(6-4) مثالي از استفاده از آزمون ها در فرآيند توسعه يک شرکت کامپيوتري 171
بخش(6-5) مثال هايي از بازخورد چندگانه و رو به بالا 176
تغيير سازماني و روندهاي معاصر در عملکرد 178
خلاصه فصل 179
نکاتي براي بحث 180
فصل7: فشار رواني شغلي و سلامتي 181
رئوس مطالب فصل 182
فشار رواني شغلي به عنوان يک مشکل اجتماعي 182
فشار رواني شغلي چيست؟ 185
فشار رواني شغلي به عنوان يک فرآيند 192
مداخله براي جلوگيري و کاهش فشار رواني شغلي 208
خلاصه فصل 216
نکاتي براي بحث 218
مطالعات کليدي 218
منابعي براي مطالعه بيشتر 218
بخش سوم: عوامل انساني در کار 219
فصل8: حجم کار و تقسيم کار 221
رئوس مطالب فصل 222
حجم کار چيست؟ 222
دليل سنجش(ارزيابي) حجم کار چيست؟ 224
الزامات ارزيابي موثر حجم کار 229
فنون ارزيابي حجم کار 232
کاربرد فنون ارزيابي حجم کار 241
اتوماسيون و تخصيص کار 243
خلاصه فصل 251
نکاتي براي بحث 252
فصل9: محيط هاي کار و عملکرد 253
رئوس مطالب فصل 254
مقدمه 254
طرح و برنامه کار 255
شرايط محيطي 256
چهارچوب نظري 259
تهديدهاي محيطي براي عملکرد 262
ماهيت وظايف کاري 264
تنظيم کنترل تقاضاها 269
کاهش عملکرد در شرايط فشار 274
گزينه هاي مديريت کار 280
خلاصه فصل 283
نکاتي براي بحث 283
کليد مطالعه 284
فصل10: طراحي و استفاده از تکنولوژي کار 285
رئوس مطالب فصل 286
رشد تکنولوژي در محل کار 288
روش هاي مطالعه تکنولوژي کار 290
نمونه هاي مطالعه موردي 298
خلاصه فصل 310
مطالعات کليدي 311
منابعي براي مطالعه بيشتر 311
فصل11: ايمني در کار 313
رئوس مطالب فصل 314
مقدمه 314
افراد و رفتارهاي ايمني 315
خطاي انساني 315
حوادث، خطاها و استرس 319
تخلف از اجراي اصول ايمني 321
مطالعه موردي(11-1) 326
شخصيت 329
سيستم هاي فني، سازمان ها و ايمني: فجايع 331
فعاليت هاي ايمني سازماني 331
مديريت خطا در سيستم هاي تکنولوژيکي 335
خلاصه فصل 338
نکاتي براي بحث 338
مطالعات کليدي 338
بخش چهارم: سازمان ها در کار 339
فصل12: رهبري و مديريت 341
مقدمه 341
رهبري چيست؟ 342
سبک رهبري 345
نظريه هاي اقتضايي رهبري 349
نظريه اسناد 354
رهبري تعاملي و تحولي 358
رهبري فرهمند 362
آيا وجود رهبران واقعاً نيازي هست؟ 364
رهبران ناموفق 365
مطالعه موردي(12-1) 368
خلاصه فصل 370
نکاتي براي بحث 371
مطالعات کليدي 371
منابعي براي مطالعه بيشتر 371
فصل13: انگيزش در محل کار 373
رئوس مطالب فصل 374
مطالعه موردي(13-1) 374
مقدمه 375
نظريه هاي محتوايي مربوط به تبيين انگيزش کلي 377
نظريه هاي محتوايي به دست آمده از مطالعات رفتار کارگران بيکار 380
نظريه هاي محتوايي به دست آمده از مطالعات رفتار کارگران شاغل 380
نظريه هاي فرآيندي 383
توسعه و غني سازي شغلي 395
ادغام نظريه ها 396
تفاوت هاي فردي 397
مرور کلي 400
مطالعه مورد سارا 401
نکاتي براي بحث 403
فصل14: گروه ها: چالش هاي کار گروهي 405
رئوس مطالب فصل 406
چرا گروه ها هستنند و چرا آن ها مهم مي باشند؟ 406
درون داده هاي گروه 409
فرآيند 418
توسعه گروه 425
جعبه(14-1) ايجاد يک مناظره گروهي 429
خلاصه فصل 430
مطالعات کليدي 430
منابعي براي مطالعه بيشتر 431
فصل15: تغيير و توسعه سازماني 433
رئوس مطالب فصل 434
ماهيت تغيير 434
مطالعه موردي(15-1) يک مورد اساسي نمونه اي در مورد تغيير چالش انگيز: کليه تغييرات شرکت سلف ريدگز... 436
استراتژي، ساختار و تغيير سازماني 440
مطالعه موردي(15-2) اشکال TFW 444
فرهنگ سازماني و تغيير 446
توسعه سازماني، ديدگاه در مورد تغيير ماندگار 458
مطالعه موردي(15-3) 461
خلاصه فصل 474
نکاتي براي بحث 475
بخش پنجم: موضوعاتي براي روانشناسي کار و سازماني 477
فصل16: برخلاف همه برتري ها: تنوع مديريت 479
رئوس مطالب فصل 480
تفاوت در محل کار 480
واکنش هايي به تفاوت در محل کار 481
جعبه(16-1) 484
مولفه هاي نظري مديريت تنوع 485
جعبه(16-2) 485
مزاياي مديريت تنوع 487
اجراي گرش هاي تنوع 489
مطالعه موردي(16-1) 491
چه کسي مديريت تنوع را بر عهده دارد؟ 498
فرآيندهاي سازماني مديريت تنوع 499
ارزيابي مديريت تنوع 500
آينده تنوع در کار 502
نکاتي براي بحث 504
مطالعات کليدي 504
فصل17: عملکرد شغلي و نيروي کار سالخورده 505
رئوس مطالب فصل 506
مقدمه 506
آيا کارکنان مسن تر از جوانترها اثربخشي کمتري دارند؟ 507
چرا ممکن است يک نفر انتظار داشته باشد که کارکنان مسن کمتر اثربخش باشند؟ 509
آيا تجربه به کارکنان مسن تر کمک نمي کند؟ 512
تحت چه شرايطي شباهت ها يا تفاوت هاي پيري-جواني حذف مي گردند؟ 515
آيا تفاوت هاي سني در يادگيري هم وجود دارند؟ 518
چگونه مي توان يادگيري و انتقال کارکنان مسن تر را افزايش داد؟ 522
ويژگي هاي غيرشناختي و شناختي 524
خلاصه فصل 527
نکاتي براي بحث 528
فصل18: تغيير ماهيت کار 529
رئوس مطالب فصل 530
مقدمه 530
پيش بيني آينده: روش ها و ديدگاه ها 531
روندهايي که شغل آينده و پيامدهاي آن را براي روانشناسي کار و سازماني شرح مي دهد 533
توسعه نرم افزار به عنوان يک نمونه از شغل پيشتاز 548
نتيجه گيري 548
خلاصه فصل 549
نکاتي براي بحث 549


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com