امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (453) مراجع فارسی (14) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار و سخني با خوانندگان کتاب 11
مقدمه 13
فصل1: رشد و توسعه اقتصادي 19
مقدمه 19
فرضيات رشد اقتصادي 20
رشد بدون توسعه 21
مقايسه رشد و توسعه اقتصادي 27
تغيير تفکر توسعه اقتصادي 35
حق توسعه 40
توسعه و دموکراسي 44
توسعه در فرآيند جهاني شدن 45
تعريف توسعه و چگونگي دستيابي به آن 48
اصول اساسي توسعه 49
تبيين استراتژي 51
تعيين هدف در توسعه 51
رشد اقتصادي، توانمندسازي و قدرتمندسازي 52
ارتقا فرصت ها 54
مشارکت 55
قوه قضائيه و توسعه اقتصادي 56
نتيجه گيري 58
فصل2: شاخص هاي توسعه 63
مقدمه 63
شاخص توسعه انساني 65
شاخص خوشحالي سياره 66
شاخص کيفيت زندگي 67
نتيجه گيري 73
فصل3: استراتژي هاي رشد اقتصادي 75
مقدمه 75
آنچه ظاهراً مي دانيم که احتمالاً چنين نيست 81
نامعين بودن رابطه اصول اقتصادي و ترتيبات نهادي 86
بازگشت به دنياي واقعي 99
نوآفريني هاي نهادي به خوبي انتقال پذير نيستند 107
حفظ تداوم رشد مشکل تر از آغاز آن و مستلزم اصلاحات نهادي گسترده اي است 108
استراتژي رشد دوگانه 109
يک استراتژي سرمايه گذاري آغاز رشد 110
استراتژي نهادسازي براي رشد مداوم 119
نتيجه گيري 123
فصل4: سياست هاي تعديل در فرآيند توسعه اقتصادي 131
مقدمه 131
اثربخشي سياست هاي تعديل در عمل 132
ناخرسندي از سياست هاي تعديل و اصلاحات نسل دوم 134
ناخرسندي از سياست هاي تعديل در جهان 134
اصلاحات نسل دوم 140
دولت، بازار و جامعه باز دموکراتيک 141
فرآيند اصلاحات اقتصادي 145
فرمان ناپذيري اصلاحات اقتصادي 145
اصلاحات اجتماعي، ظرفيت سازي و نهادسازي 146
سياست هاي خصوصي سازي، مقررات زدايي، نرخ ارز و صادرات 149
خصوصي سازي 149
مقررات زدايي 152
سياست هاي تعديل و نرخ ارز 153
سياست تعديل و صادرات 155
نتيجه گيري 157
فصل5: استراتژي هاي تجاري توسعه اقتصادي 165
مقدمه 165
توسعه تجاري و صاحب نظران نئوکلاسيک 166
استراتژي جايگزيني واردات، رشد و ساختار صنعتي 167
استراتژي جانشيني واردات، کارايي صنايع و تخصيص منابع 171
توليدکننده، مصرف کننده و جايگزيني واردات 177
جايگزيني واردات، اشتغال و توزيع درآمد 180
استراتژي جايگزيني واردات، کشاورزي و صادرات 181
استراتژي جهت گيري صادرات 182
استراتژي تجاري و نرخ ارز 186
نرخ ارز بازار و برابري قدرت خريد 188
نرخ ارز و مسئله قيمت ها 191
تغيير نرخ ارز و تعادل در تراز پرداخت ها 192
نتيجه گيري 195
فصل6: برنامه کار براي اقتصاد توسعه 203
ضميمه 212
مسئله کارفرما-نماينده 212
غربال کردن 212
کارايي دستمزد 213
فصل7: توسعه اقتصادي و جامعه باز دموکراتيک 215
مقدمه 215
تکوين تفکر اصلاحات نسل دوم 216
آزادي، جامعه باز و توسعه اقتصادي 217
آيا صندوق بين المللي پول از يک جامعه باز دموکراتيک حمايت مي کند؟ 218
سياست هايي براي ارتقاء جامعه باز دموکراتيک 220
اقدامات مربوط به سياست خارجي 221
اقدامات سياست گذاري دروني 224
نتيجه گيري 225
فصل8: امنيت و توسعه 227
مقدمه 227
رابطه امنيت و توسعه 227
شوک هاي کلان 229
اثرات شوک ها در سطح خرد 230
نتيجه گيري 233
فصل9: بازار و آزادي 237
مقدمه 237
مفهوم آزادي 238
آزادي منفي(سلبي) و آزادي مثبت(ايجابي) 238
بازار و دموکراسي 244
دولت و دموکراسي 248
ترتيب بازار و آزادي 251
بازار و پاسخگويي 253
مشارکت و آزادي 255
مالکيت و آزادي 257
آزادي و مالکيت خصوصي 258
خلاصه و نتيجه گيري 261
فصل10: عدالت اجتماعي در فرآيند توسعه اقتصادي 265
مقدمه 265
نظريه مطلوبيت گرايان 267
نظريه ليبرتاريانيسم 268
نظريه رالز درباره عدالت اجتماعي 271
وضعيت اوليه 272
نظريه آزادي طبيعي 277
آزادي هاي دموکراتيک و عدالت اجتماعي 281
تشريح حجاب بي اطلاعي يا ناآگاهي 282
کاهش نابرابري فرصت ها 285
انتخاب و مسئوليت 288
ترجيح و انتخاب 289
رفتار و ترجيح 289
نتيجه گيري 293
فصل11: حقوق مالکيت، عامل کليدي توسعه اقتصادي 297
چکيده 297
مقدمه 297
اهميت حقوق مالکيت 297
پيدايش حقوق مالکيت 299
حقوق مالکيت و مشروعيت آن 300
مشروعيت حقوق مالکيت 301
مالکيت فردي و مالکيت اجتماعي 304
تعيين و تشخيص حق مالکيت 309
نقش دولت در اجراي حقوق مالکيت 314
اقتصاد آزاد و حقوق مالکيت 320
خلاصه و نتيجه گيري 324
فصل12: قرارداد اجتماعي و حقوق طبيعي 329
مقدمه 329
قانون طبيعي 330
مفهوم قرارداد اجتماعي 331
طبيعت انسان و قرارداد اجتماعي 333
نتيجه گيري 335


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com