امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 9
فصل1: زماني که والدين فرزندانشان را از دست مي دهند 13
غم و اندوه والدين، پاسخ به شدت غم حاصل از مرگ مي باشد 14
طبيعي بودن غم والدين 16
کشمکش بين حقايق و واقعيات 17
دنياي تعهدات 19
غم و اندوه يکديگر را تسکين دهيد 21
نگراني از برخورد نامناسب همسر 22
شرح داستاني از والدين محروم از فرزند 23
دادن عکس فرزند 24
نظام دو بخشي اعتقادات 25
ديدگاه هاي متفاوت 27
ارزيابي احساسات منفي همسر 29
والدين چه تجربه اي از مرگ اعضاي خانوادشان، قبل از مرگ فرزند خود به دست مي آورند و آن تجربه چه تأثيري دارد؟ 31
روابط زن و شوهر پس از مرگ فرزندشان چگونه است؟ 31
والدين پس از مرگ فرزندشان تا چه اندازه خود را ضعيف و شکسته مي بينند؟ آيا احساس مي کنند تغيير وضعيت شان برگشت ناپذير و غيرممکن است؟ 32
درجه شوکي که بر اثر مرگ فرزند بر والدين وارد مي شود چقدر است؟ 33
احساس از دست دادن فرزند، تا چه اندازه مبهم و سخت است؟ 33
آيا غم و اندوه فرد به گونه اي است که آن را در ظاهر بروز ندهد؟ 34
آيا جنسيت زن و شوهر بر آشکارسازي و ميزان غم و اندوه آن ها اثر مي گذارد؟ 34
روابط و آيين همسرداري 37
حفظ و ادامه رابطه زناشويي 37
بيان احساسات 38
گوش دادن به سخنان همسر 39
رابطه عملي 40
انعطاف پذير باشيد 40
فصل2: خودکشي جوانان 44
غم حاصل از شوک روحي 46
خطر 47
طبيعت مرگ 48
معناي مرگ چيست؟ 49
بيماري هاي ذهني 49
گروه هاي مداخله کننده 50
گروه هاي خوديار 50
روانشناس و مشاور 51
گروه هاي حرفه اي 52
روش مداخله در خانواده 53
کابوسي که ادامه دارد 54
احساس مي کنم تسليم افکارم شده ام 56
مبارزه طلبي 57
من از چه چيزهايي بي خبرم؟ 58
توصيف 58
مبارزه طلبي 59
تعلق داشتن به غم و تنهايي 60
توصيف 61
مبارزه طلبي 61
ديگر نمي توانم صبر کنم تا همه چيز خود به خود سپري شود 62
توصيف 63
مبارزه طلبي 64
چه چيزي به زندگي معني مي دهد؟ 65
کار کردن با خانواده هاي مضطرب 66
فصل3: زماني که به والدين شوک وارد مي شود، نتيجه يا هياهو و جنجال است يا حرکات خاص 67
خانواده مضطرب و آسيب ديده 69
شوک روحي و پي آمدهاي آن 71
محبت به کودک و نزديکي به او، نتايج زير را در بر دارد 73
محبت ديدن و محبت کردن به ديگران 73
احساسات شريک تان چگونه است؟ 74
واکنش کودکان در مقابل آسيب ديدگي والدين 76
واکنش کودکان نوپا(پيش از ورود به مدرسه) هنگام افسردگي 76
واکنش کودکان دوره ابتدايي هنگام افسردگي 77
واکنش نوجوانان دوره راهنمايي هنگام افسردگي 77
واکنش نوجوانان دوره دبيرستان هنگام افسردگي 78
ارزيابي رفتار کودک(نوجوان) 79
درمان آسيب هاي روحي وارد شده بر کودکان 80
ارزيابي شوک و ضربه روحي وارد شده 80
توجه به شخصيت و مسائل ذاتي و شخصي افراد 81
درمان 81
احساس ايمني 82
نقش درمان گر 83
درمان، راه حل و پيشنهادات سازنده و مثبت 83
کودک در سنين شش سالگي 85
کودکان شش تا يازده ساله 86
نوجوانان 18 تا 11 ساله 88
توصيه نهايي 89
دستور العمل هاي لازم براي متعادل ساختن رفتار کودک 89
کودکان و نگرش آن ها 90
نقش مدرسه 91
درمان کودکان مضطرب 92
فصل4: زماني که به کودک شوک وارد مي شود يا از لحاظ فيزيکي آسيب مي بيند: شوک ثانويه والدين 95
پاسخ به شوک و ضربه روحي اوليه و ثانويه 96
علائم استرس در کودکان 97
کودکان تا چه اندازه در معرض خطر قرار مي گيرند 98
چه عواملي در گستردگي استرس موثرند و چگونه مي توان با آن ها مقابله کرد؟ 98
شوک ثانويه 100
اثرات شوک و ضربه روحي 103
آسيب بدني اي که به کودک وارد مي شود 105
داروي موثر 107
شش فرضيه براي مقابله با ضربه روحي والدين 108
فصل5: زماني که يکي از اعضاي خانواده مورد تهديد يا تجاوز قرار مي گيرد 109
فکر مي کنيد منشأ تمام اين مسائل از کجاست؟ 110
اثرات رواني 111
تأثير روابط بين شخصي 113
الگوهاي ضميمه 113
الگوهاي بين شخصي 114
اثر منفي و عدم پذيرش ارزش هاي اخلاقي بر زندگي زناشويي 115
تأثير عدم پذيرش ارزش هاي اخلاقي بر روابط 116
تأثير ايجاد رابطه با همسر در مقابله با تهديد و تجاوز 116
تأثير روابط زناشويي بر تقويت روحيه زوجين و مقابله با افسردگي شان 118
اثر بيان نتيجه افسردگي حاصل از ايجاد رابطه جنسي با افرادي غير از همسر 118
دنباله اي ديگر 119
ويژگي همسران 120
دستورالعمل ها و رهنمودهاي ضروري براي درمان 121
مراحل درمان 121
ترکيب کار با دستورالعمل هاي درمان گر 122
يادگيري مهارت هاي جديد 122
ارزيابي 123
پاسخ مناسب 125
سرزنش از روي نيک خواهي و محبت 126
پاسخ از راه کنترل 127
پاسخ از روي خشم 127
نسخه درماني ديگر 128
فصل6: زماني که يک زوج قدرت باروري خوبي ندارد: شوک حاصل از بي ثمر بودن افکار و آرزوها 130
اين هم براي ما کارساز نيست! 130
اثرات فيزيکي ناباروري 132
نامنظم بودن دستورالعمل هاي درمان 133
شوک و مغز 133
اثرات منفي دستورالعمل هاي مختلف پزشکي بر بدن 134
اثر داروهاي متفاوت بر بدن و تأثير بر روابط زناشويي 135
احساس تنهايي و از دست دادن 135
احساس شرم و گوشه گيري 137
قطع رابطه زناشويي با همسر 138
بقاي زندگي و عقب نشيني از روابط زناشويي 139
تفاوت هاي جنسيتي 140
استرس 141
ميل جنسي و ناباروري 142
تأثير جنسيت ها کم کم مشابه مي شوند 143
زوجين چگونه به ناباروري پاسخ مي دهند؟ 144
نگه داشتن آرزوها و درک معناي عميق زندگي 145
اثر عشق و علاقه در مقابله با ناباروري 146
اصلاح ارتباط و تقويت آن ها 147
غم وغصه را کنار بگذاريد 148
درمان زوجين نابارور 149
تشويق او به برقراري ارتباط 150
داستان زندگي زوجين نابارور را بخوانيد و بشنويد 151
از بيمار حمايت کنيد 152
نياز به حامي 152
محدوده اي جديد براي بازي و لذت به جود آوريد 153
فصل7: زماني که والدين پير مي شوند 155
اضافه تر نمودن غذا 156
دستورالعملي براي حفظ روح و روان والدين 157
نوع برخورد فرزندان با والدين پير 158
اثرات سيستماتيک 159
حالات و نقش اعضاي خانواده 160
الگوهاي رفتاري 161
تأثير نگرش والدين بر فرزندان بزرگ خانواده 162
نحوه ارتباط با والدين بيمار چگونه است؟ 163
مثال ديگر 163
آشنايي با ديگر آثار 175


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com