امروز، 23 Jan 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
121. چارچوب نظري مديريت دانش
Knowledge Management Compersive Approach
سال نشر : 1387
نویسندگان : محمدي فاتح اصغر - سبحاني محمدصادق - محمدي داريوش
مراجع لاتین(110) - فهرست مندرجات
  122. مباني مديريت دولتي 1 و 2
Fundamentals of Public Administration
سال نشر : 1386
نویسندگان : برهاني بهاءالدين
مراجع فارسی (104) - مراجع لاتین(9) - فهرست مندرجات
123. راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل
-
ناشر : رشد
سال نشر : 1381
نویسندگان : شفيع آبادي عبدالله
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(120) - فهرست مندرجات
  124. سازمان ياددهنده الگويي براي رهبري دانشگاه امروز
Teaching Organization: A Leadershi Model for Today University
سال نشر : 1387
نویسندگان : زارع حسين - رجايي پور سعيد
مراجع فارسی (37) - مراجع لاتین(121) - فهرست مندرجات
125. هوش هيجاني و مديريت در سازمان(مباني نظري، شيوه هاي آموزشي و ابزارهاي سنجش)
Emotional Intelligence and Management in Organization
ناشر : يسطرون
سال نشر : 1387
نویسندگان : سبحاني نژاد مهدي - يوزباشي عليرضا
مراجع فارسی (36) - مراجع لاتین(97) - فهرست مندرجات
  126. مروري جامع بر نظريه هاي مديريت و سازمان
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : سيد جوادين رضا
مراجع فارسی (44) - مراجع لاتین(30) - فهرست مندرجات
127. مديريت رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه ها و کاربردها
Management of Organizational Behavior Concepts,Theories and Applications
ناشر : علم و ادب
سال نشر : 1381
نویسندگان : رضاييان علي
مراجع فارسی (17) - مراجع لاتین(123) - فهرست مندرجات
  128. مجموعه مقالات مديريت(مباني فلسفي روش شناسي و تئوري هاي مديريت)(جلد1)
Collected Essays on Management(Philosophical Foundation of Methodology and Theory in Management)
سال نشر : 1387
نویسندگان : اعرابي محمد
مراجع فارسی (89) - مراجع لاتین(30) - فهرست مندرجات
129. سازمان هاي مالي و پولي بين المللي
International Monetary & Financial Organisations
سال نشر : 1380
نویسندگان : ابراهيمي نژاد مهدي
مراجع فارسی (47) - فهرست مندرجات
  130. مديريت فروش و فروش حضوري با نگرش بازار ايران
-
سال نشر : 1385
نویسندگان : درگي پرويز
مراجع فارسی (91) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
131. لطفاً مدير موفقي باشيد!
Please Be A Successful Manager
ناشر : نامن
سال نشر : 1388
نویسندگان : نامني محمود
مراجع فارسی (119) - فهرست مندرجات
  132. رهبري و مديريت آموزشي
-
ناشر : يسطرون
سال نشر : 1382
نویسندگان : ميرکمالي محمد
مراجع فارسی (57) - مراجع لاتین(67) - فهرست مندرجات
« ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ »
۱۱ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com