امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
13. رويکردهاي سازمان و مديريت و رفتار سازماني
Organization and Management Approaches & Organizational Behavior
سال نشر : 1385
نویسندگان : اميرکبيري عليرضا
مراجع فارسی (7) - مراجع لاتین(303) - فهرست مندرجات
  14. مديريت تکنولوژي سازمان
-
ناشر : فروزش
سال نشر : 1383
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (120) - مراجع لاتین(242) - فهرست مندرجات
15. مديريت استراتژيک در صنايع کوچک و متوسط(SMEs)
Strategic Management in Small and Medium Enterprises
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1387
نویسندگان : کرمي اژدر - آنالويي فرهاد
مراجع لاتین(326) - فهرست مندرجات
  16. درآمدي بر تحقيق مديريت
Management Research An Introduction
سال نشر : 1384
نویسندگان : ايسترباي اسميت مارک
مراجع لاتین(309) - فهرست مندرجات
17. استراتژي منابع انساني: تدوين،اجرا و اثر
Human Resource Strategy Formulation, Implementation and Impact
سال نشر : 1381
نویسندگان : بامبرگر پيتر - مشولم لن
مراجع لاتین(315) - فهرست مندرجات
  18. کنترل کيفيت آماري
Introduction to statistical Quality Control
سال نشر : 1381
نویسندگان : مونتگومري داگلاس سي
مراجع لاتین(334) - فهرست مندرجات
19. سيستم هاي اطلاعات مديريت
Management Information Systems
سال نشر : 1386
نویسندگان : مقدسي عليرضا
مراجع فارسی (101) - مراجع لاتین(210) - فهرست مندرجات
  20. حکومتداري مديريت و توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته باشيم
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : ترنر مارک - هيوم ديويد
مراجع لاتین(342) - فهرست مندرجات
21. مفاهيم و تئوريهاي کليدي در خانواده درماني
-
ناشر : همام
سال نشر : 1379
نویسندگان : زيمون - کلمنت - اشترلين
مراجع لاتین(315) - فهرست مندرجات
  22. فناوري اطلاعات براي مديريت کسب و کار در اقتصاد ديجيتالي(جلد1)
Information Technology for Management: Transforming Business in the digital economy
سال نشر : 1386
نویسندگان : توربن ايفريم - مک لين اي
مراجع لاتین(320) - فهرست مندرجات
23. مديريت رفتار سازماني
Organizational Behavior Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : سيد جوادين رضا
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(298) - فهرست مندرجات
  24. درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد
-
ناشر : ني
سال نشر : 1386
نویسندگان : دادگر يداله
مراجع فارسی (40) - مراجع لاتین(232) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۲ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com