امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
37. مديريت منابع انساني پيشرفته: رويکردها، فرايندها و کارکردها
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : عباس پور عباس
مراجع لاتین(252) - فهرست مندرجات
  38. کارآفريني: تعاريف، نظريات، الگوها
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : احمدپور دارياني محمود
مراجع فارسی (3) - مراجع لاتین(202) - فهرست مندرجات
39. کلاس جهاني سازمان ها و مديريت کيفيت جامع
World Class Organization and Total Quality Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : فارسيجاني حسن
مراجع فارسی (1) - مراجع لاتین(222) - فهرست مندرجات
  40. مديريت استراتژيک: فرايند استراتژي
-
سال نشر : 1373
نویسندگان : کويين جيمز براين - جيمز رابرت ام - مينتزبرگ هنري
مراجع لاتین(218) - فهرست مندرجات
41. دغدغه ها و چشم اندازهاي اقتصاد اسلامي
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : سبحاني حسن
مراجع فارسی (158) - فهرست مندرجات
  42. بررسي تطبيقي انديشه هاي سياسي در مديريت اسلامي و مديريت ماکياوليستي
-
ناشر : پلک
سال نشر : 1385
نویسندگان : ابراهيمي نژاد مهدي
مراجع فارسی (195) - مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
43. مباني مديريت استراتژيک و بازاريابي در شرکت هاي دارو يي(2)
Essentials of Strategic Management and Marketing in Pharmaceutical Industry
ناشر : اختر
سال نشر : 1388
نویسندگان : نجفي بهزاد
مراجع فارسی (183) - مراجع لاتین(44) - فهرست مندرجات
  44. مديريت استراتژيک منابع انساني
Strategic Human Resource Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : کاولينگ آلن - لاندي اوليو
مراجع لاتین(259) -
45. جامعه شناسي شهري
Urban Sociology, Capitalism and Modernity
سال نشر : 1380
نویسندگان : سويج مايکل
مراجع لاتین(224) - فهرست مندرجات
  46. نظريه سيستم ها و وظايف مديران
-
ناشر : سيمين
سال نشر : 1381
نویسندگان : جمشيديان مهدي - اخوان صراف احمدرضا
مراجع لاتین(212) - فهرست مندرجات
47. مديريت دانش در سازمان هاي اداري، توليدي و خدماتي
Knowledge Management in Manufacturing, Administrative and Service Organizations
سال نشر : 1387
نویسندگان : شريف زاده فتاح - بودلايي حسن
مراجع فارسی (27) - مراجع لاتین(174) - فهرست مندرجات
  48. مباني مديريت رفتار سازماني
Organizational Behaviour Management
سال نشر : 1381
نویسندگان : رضاييان علي
مراجع فارسی (14) - مراجع لاتین(189) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۴ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com