امروز، 23 Oct 2017 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
37. تدوين برنامه استراتژيک سازمان(علمي و عملي)
Organization Strategic Plan Compilation(Practical & Scientific)
ناشر : فروزش
سال نشر : 1388
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (182) - مراجع لاتین(80) - فهرست مندرجات
  38. مديريت منابع انساني پيشرفته: رويکردها، فرايندها و کارکردها
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : عباس پور عباس
مراجع لاتین(252) - فهرست مندرجات
39. کلاس جهاني سازمان ها و مديريت کيفيت جامع
World Class Organization and Total Quality Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : فارسيجاني حسن
مراجع فارسی (1) - مراجع لاتین(222) - فهرست مندرجات
  40. دغدغه ها و چشم اندازهاي اقتصاد اسلامي
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : سبحاني حسن
مراجع فارسی (158) - فهرست مندرجات
41. مديريت استراتژيک: فرايند استراتژي
-
سال نشر : 1373
نویسندگان : کويين جيمز براين - جيمز رابرت ام - مينتزبرگ هنري
مراجع لاتین(218) - فهرست مندرجات
  42. بررسي تطبيقي انديشه هاي سياسي در مديريت اسلامي و مديريت ماکياوليستي
-
ناشر : پلک
سال نشر : 1385
نویسندگان : ابراهيمي نژاد مهدي
مراجع فارسی (195) - مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
43. مباني مديريت استراتژيک و بازاريابي در شرکت هاي دارو يي(2)
Essentials of Strategic Management and Marketing in Pharmaceutical Industry
ناشر : اختر
سال نشر : 1388
نویسندگان : نجفي بهزاد
مراجع فارسی (183) - مراجع لاتین(44) - فهرست مندرجات
  44. جامعه شناسي شهري
Urban Sociology, Capitalism and Modernity
سال نشر : 1380
نویسندگان : سويج مايکل
مراجع لاتین(224) - فهرست مندرجات
45. مديريت استراتژيک منابع انساني
Strategic Human Resource Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : کاولينگ آلن - لاندي اوليو
مراجع لاتین(259) -
  46. نظريه سيستم ها و وظايف مديران
-
ناشر : سيمين
سال نشر : 1381
نویسندگان : جمشيديان مهدي - اخوان صراف احمدرضا
مراجع لاتین(212) - فهرست مندرجات
47. مروري بر مفاهيم اساسي نظريات مديريت، سازمان، رفتار تجزيه و تحليل و منابع انساني(جلد1)
A Comprehensive Review of Basic Concepts of Management and Organizational Theory
سال نشر : 1388
نویسندگان : سيد جوادين رضا
مراجع فارسی (124) - مراجع لاتین(63) - فهرست مندرجات
  48. آموزش غير رسمي(اثرات پنهان تبليغات در انديشه مخاطبان)
-
ناشر : بعثت
سال نشر : 1390
نویسندگان : منطقي مرتضي
مراجع فارسی (125) - مراجع لاتین(111) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۴ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2017   Irannetbook.Com