امروز، 23 Oct 2017 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
49. انديشه هاي اسلامي در مديريت، دفتر دوم: مهارت هاي مديريت خويشتن
Islamic Thoughts in Management, Second Volume: Self-Management Skill
سال نشر : 1385
نویسندگان : رضايي زاده محمود - مهاجري علي اکبر
مراجع فارسی (165) - مراجع لاتین(22) - فهرست مندرجات
  50. مباني مديريت رفتار سازماني
Organizational Behaviour Management
سال نشر : 1381
نویسندگان : رضاييان علي
مراجع فارسی (14) - مراجع لاتین(189) - فهرست مندرجات
51. مديريت دانش در سازمان هاي اداري، توليدي و خدماتي
Knowledge Management in Manufacturing, Administrative and Service Organizations
سال نشر : 1387
نویسندگان : شريف زاده فتاح - بودلايي حسن
مراجع فارسی (27) - مراجع لاتین(174) - فهرست مندرجات
  52. زندگي و انديشه پيشتازان علم ارتباطات: يک سرگذشت شخصي
Communication
سال نشر : 1381
نویسندگان : شرام ويلبر
مراجع لاتین(245) - فهرست مندرجات
53. مولفه هاي رفتاري سازمان، مديريت و کارکنان
‏‏The Behavioral Components of Organization, Management & Employees
ناشر : رعنا
سال نشر : 1384
نویسندگان : آتش پور حميد - کاظمي احسان - آقايي اصغر
مراجع فارسی (109) - مراجع لاتین(62) - فهرست مندرجات
  54. مدلسازي و تجزيه و تحليل سيستم هاي ساخت و توليد
Modeling and analysis of Manufacturing Systems
سال نشر : 1380
نویسندگان : جي اسکين رونالد - استندريج چارلز ار
مراجع لاتین(226) - فهرست مندرجات
55. روش هاي برقراري رابطه با ديگران: روانشناسي روابط بين فردي
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : واير ديانا
مراجع لاتین(208) - فهرست مندرجات
  56. مباني تفکرات اقتصادي و توسعه ژاپن-تداوم و تغيير(جلد2)
Origins of Economic Thought and Development in Japan-Continuity and Change
سال نشر : 1386
نویسندگان : نقي زاده محمد
مراجع لاتین(256) - فهرست مندرجات
57. روش تحقيق کيفي
Designing Qualitative Research
سال نشر : 1381
نویسندگان : مارشال کاترين - راس من گرچن ب
مراجع لاتین(200) - فهرست مندرجات
  58. سرمايه اجتماعي
Social Capital
سال نشر : 1385
نویسندگان : فيلد جان
مراجع لاتین(201) - فهرست مندرجات
59. مديريت تطبيقي: مقايسه تشکيلات حکومتي و کشوري(آسيا، اروپا، آمريکا، استراليا)
Comparative Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : انصاري اسماعيل - دلوي اصفهان محمدرضا - شفيعي مسعود
مراجع فارسی (123) - مراجع لاتین(26) - فهرست مندرجات
  60. تئوري سازمان: مدرن، نمادين و تفسيري پست مدرن
Organization Theory: Modern Symbolic and Postmodern Perspectives
ناشر : افکار
سال نشر : 1387
نویسندگان : هچ مري جو
مراجع لاتین(152) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۵ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2017   Irannetbook.Com