امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
49. انديشه هاي اسلامي در مديريت، دفتر دوم: مهارت هاي مديريت خويشتن
Islamic Thoughts in Management, Second Volume: Self-Management Skill
سال نشر : 1385
نویسندگان : رضايي زاده محمود - مهاجري علي اکبر
مراجع فارسی (165) - مراجع لاتین(22) - فهرست مندرجات
  50. آموزش غير رسمي(اثرات پنهان تبليغات در انديشه مخاطبان)
-
ناشر : بعثت
سال نشر : 1390
نویسندگان : منطقي مرتضي
مراجع فارسی (125) - مراجع لاتین(111) - فهرست مندرجات
51. زندگي و انديشه پيشتازان علم ارتباطات: يک سرگذشت شخصي
Communication
سال نشر : 1381
نویسندگان : شرام ويلبر
مراجع لاتین(245) - فهرست مندرجات
  52. مروري بر مفاهيم اساسي نظريات مديريت، سازمان، رفتار تجزيه و تحليل و منابع انساني(جلد1)
A Comprehensive Review of Basic Concepts of Management and Organizational Theory
سال نشر : 1388
نویسندگان : سيد جوادين رضا
مراجع فارسی (124) - مراجع لاتین(63) - فهرست مندرجات
53. مدلسازي و تجزيه و تحليل سيستم هاي ساخت و توليد
Modeling and analysis of Manufacturing Systems
سال نشر : 1380
نویسندگان : جي اسکين رونالد - استندريج چارلز ار
مراجع لاتین(226) - فهرست مندرجات
  54. مباني تفکرات اقتصادي و توسعه ژاپن-تداوم و تغيير(جلد2)
Origins of Economic Thought and Development in Japan-Continuity and Change
سال نشر : 1386
نویسندگان : نقي زاده محمد
مراجع لاتین(256) - فهرست مندرجات
55. روش تحقيق کيفي
Designing Qualitative Research
سال نشر : 1381
نویسندگان : مارشال کاترين - راس من گرچن ب
مراجع لاتین(200) - فهرست مندرجات
  56. مولفه هاي رفتاري سازمان، مديريت و کارکنان
‏‏The Behavioral Components of Organization, Management & Employees
ناشر : رعنا
سال نشر : 1384
نویسندگان : آتش پور حميد - کاظمي احسان - آقايي اصغر
مراجع فارسی (109) - مراجع لاتین(62) - فهرست مندرجات
57. روش هاي برقراري رابطه با ديگران: روانشناسي روابط بين فردي
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : واير ديانا
مراجع لاتین(208) - فهرست مندرجات
  58. روانشناسي مديريت ، کاربرد روانشناسي در آموزش مديريت
Using Psychology in management training: the Psychological Foundations of management skills
ناشر : تورنگ
سال نشر : 1384
نویسندگان : استات ديويد
مراجع لاتین(258) - فهرست مندرجات
59. مديريت: مباني و استراتژي
Management:Essentials & Strategies
ناشر : شهر آشوب
سال نشر : 1382
نویسندگان : ميرابي وحيدرضا
مراجع فارسی (14) - مراجع لاتین(210) - فهرست مندرجات
  60. سرمايه اجتماعي
Social Capital
سال نشر : 1385
نویسندگان : فيلد جان
مراجع لاتین(201) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۵ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com