امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
73. مباحث کليدي در مديريت دانش جديد
Key issues in the new Knowledge Management
سال نشر : 1387
نویسندگان : فايرستون ژوزف - مک ال روي مارک
مراجع لاتین(213) - فهرست مندرجات
  74. مديريت سازمان هاي آينده
Future Organizations Management
سال نشر : 1387
نویسندگان : ممي زاده جعفر
مراجع فارسی (170) - مراجع لاتین(7) - فهرست مندرجات
75. کليدهاي طلايي موفقيت: سرنوشت خود را به دست بگيريد و زندگي خود را به شاهکار بي مانندي تبديل کنيد
The Golden Keys to Excellence
سال نشر : 1386
نویسندگان : پورآقاسي حسين
مراجع فارسی (139) - مراجع لاتین(35) - فهرست مندرجات
  76. مديريت رفتار سازماني پيشرفته
-
ناشر : آگاه
سال نشر : 1388
نویسندگان : زارعي متين حسن
مراجع فارسی (88) - مراجع لاتین(103) - فهرست مندرجات
77. مديريت در ايران(تئوري ها و رهنمودهاي مديريتي براي مديران سازمان هاي ايران)
Management in Iran
سال نشر : 1380
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (115) - مراجع لاتین(38) - فهرست مندرجات
  78. سقف شيشه اي: عوامل موثر بر دستيابي زنان به پست هاي کليدي
Craking the glass Ceiling: factors influencing woman attainment of senior executive positions
ناشر : بهنام
سال نشر : 1384
نویسندگان : کادينگر آدير کارول
مراجع لاتین(198) - فهرست مندرجات
79. نظريه پردازان و مشاهير مديريت
Theorists & Celebrated Men in Management
سال نشر : 1384
نویسندگان : فرهنگي علي اکبر - شاه ميرزايي وحيد - حسين زاده علي
مراجع فارسی (32) - مراجع لاتین(83) - فهرست مندرجات
  80. تهيه و استاندارد ساختن مقياس سنجش رضايت شغلي
Development and Standardization of a Job Statisfaction Scale
سال نشر : 1381
نویسندگان : هومن حيدرعلي
مراجع فارسی (9) - مراجع لاتین(139) - فهرست مندرجات
81. اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي
-
ناشر : دوران
سال نشر : 1382
نویسندگان : سيف علي اکبر
مراجع فارسی (13) - مراجع لاتین(115) - فهرست مندرجات
  82. مديريت ساختار استراتژيک سازمان: با پژوهشي کاربردي براي ارائه الگوي اقتضايي و رفتاري براي سازمان ها
Organization strategic structure management
سال نشر : 1381
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (110) - مراجع لاتین(52) - فهرست مندرجات
83. درسنامه سازمان و مديريت تخصصي بيمارستان (2)
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : مصدق راد علي محمد
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(141) - فهرست مندرجات
  84. رابطه فرهنگ با مديريت منابع انساني و رفتارهاي سازماني
-
ناشر : نخل
سال نشر : 1379
نویسندگان : مرتضوي شهرناز - طيب منير - اميرشاهي ميراحمد
مراجع فارسی (9) - مراجع لاتین(149) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۷ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com