امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
97. مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار (با نگرشي به روند جهاني سازي)
Human Resoursces Strategic Management & Labour Relations With a Glance at Globalization Trend
ناشر : مير
سال نشر : 1382
نویسندگان : ميرسپاسي ناصر
مراجع فارسی (68) - مراجع لاتین(71) - فهرست مندرجات
  98. روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي: بينش ها و فنون
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : ساروخاني باقر
مراجع فارسی (78) - مراجع لاتین(54) - فهرست مندرجات
99. مديريت اخلاقي در خدمات دولتي
-
ناشر : يکان
سال نشر : 1384
نویسندگان : ربيعي مندجين محمدرضا - گيوريان حسن
مراجع لاتین(158) - فهرست مندرجات
  100. مديريت نظام مند توليد: ساختار(جلد1)
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : مومني هوشنگ
مراجع فارسی (3) - مراجع لاتین(138) - فهرست مندرجات
101. مقدمه اي بر چابکي سازماني و توليد چابک
Introduction to Organizational Agility and Agile Manufacturing
سال نشر : 1386
نویسندگان : جعفرنژاد احمد - شهائي بهنام
مراجع فارسی (18) - مراجع لاتین(103) - فهرست مندرجات
  102. سازمان يادگيرنده(مباني نظري، الگوهاي تحقق و سنجش)
Learning Organization
ناشر : يسطرون
سال نشر : 1385
نویسندگان : سبحاني نژاد مهدي - شهائي بهنام - يوزباشي عليرضا
مراجع فارسی (9) - مراجع لاتین(140) - فهرست مندرجات
103. تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش در سازمان هاي يادگيرنده
Interaction of Training Needs Analysis & Effectiveness in Learning Organizations
سال نشر : 1386
نویسندگان : سلطاني ايرج
مراجع فارسی (91) - مراجع لاتین(7) - فهرست مندرجات
  104. مديريت نظام مند توليد: نمايه ها(جلد2)
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : مومني هوشنگ
مراجع لاتین(138) - فهرست مندرجات
105. کنترل استراتژيک
Strategic Control
سال نشر : 1385
نویسندگان : لارنج پيتر
مراجع لاتین(162) - فهرست مندرجات
  106. هوش هيجاني در مديريت و رهبري سازماني
Primal Leadership Realizing the Power of Emotional Intelligence
سال نشر : 1385
نویسندگان : گولمن دانيل - بوياتزيس ريچارد - آني مک کي
مراجع لاتین(134) - فهرست مندرجات
107. نوآوري و تغيير در سازمان ها
Innovation and Change in Organizations
ناشر : ترمه
سال نشر : 1386
نویسندگان : کينگ نيجل - آندرسون نيل
مراجع لاتین(110) - فهرست مندرجات
  108. مديريت تحقيق و توسعه(R&D)
R&D Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : فدائي منش اميد - کومار وينود
مراجع لاتین(114) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۹ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com