امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : تحول سازماني - مديريت
1. مهندسي مجدد سازمان رويکردي فراگير و کاربردي
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : لشکر بلوکي مجتبي
فهرست مندرجات
  2. راهنماي جيبي مديران براي بادگيري سازماني
The manager's pocket guide to organiational learning
سال نشر : 1391
نویسندگان : جي .گيل استفن
فهرست مندرجات
3. آدکار تکنيک هاي کاربردي تغيير در کسب و کار
Adkar:A Model for Change in Business,Government and our:Community
سال نشر : 1389
نویسندگان : ام.هايات جفري
فهرست مندرجات
  4. مديريت تغيير: با انديشيدن قبل از انجام دادن
Change Management with thinking often acting
سال نشر : 1386
نویسندگان : خان مختاري بهرام
مراجع فارسی (19) - فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com