امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : مديريت تطبيقي
1. مديريت تطبيقي(اصول، مباني، مفاهيم و الگوهاي رايج)
The Comparative Management(Principles, Fundations, Theories & Modles)
سال نشر : 1386
نویسندگان : معمارزاده طهران غلامرضا - احمدي مسعود
مراجع فارسی (8) - مراجع لاتین(91) - فهرست مندرجات
  2. مديريت تطبيقي: مقايسه تشکيلات حکومتي و کشوري(آسيا، اروپا، آمريکا، استراليا)
Comparative Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : انصاري اسماعيل - دلوي اصفهان محمدرضا - شفيعي مسعود
مراجع فارسی (123) - مراجع لاتین(26) - فهرست مندرجات
3. مديريت تطبيقي(اداره امور دولتي تطبيقي)
Public Administration(A Comparative Perspective)
سال نشر : 1386
نویسندگان : هدي فرل
فهرست مندرجات
  4. مديريت تطبيقي
Comparative Management
سال نشر : 1385
نویسندگان : مقيمي محمد - سعيد باقر سليمي - نوري روح الله
مراجع فارسی (3) - مراجع لاتین(67) - فهرست مندرجات
5. مديريت تطبيقي
Comparative management: a regional view
سال نشر : 1387
نویسندگان : راگهو نات
مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
  6. کايزن: کليد موفقيت رقابتي ژاپن
-
سال نشر : 1378
نویسندگان : ايمايي ماساکي
فهرست مندرجات
7. مديريت تطبيقي در چهارچوب پارادايم هاي جديد
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : ايران زاده سليمان
مراجع فارسی (71) - مراجع لاتین(36) - فهرست مندرجات
  8. اداره امور عمومي تطبيقي: مديريت تطبيقي
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : هدي فرل
فهرست مندرجات
9. تحقيق تطبيقي
Comparative Research
سال نشر : 1382
نویسندگان : اعرابي محمد
مراجع فارسی (59) - مراجع لاتین(17) - فهرست مندرجات
  10. روش تجزيه و تحليل تطبيقي در مديريت
-
سال نشر : 1376
نویسندگان : اعرابي محمد
مراجع فارسی (10) - مراجع لاتین(18) - فهرست مندرجات
11. نظام هاي اداري تطبيقي با تاکيد بر اصلاحات اداري تطبيقي
Comparative Public Administration Focus on Administrative Reform
سال نشر : 1383
نویسندگان : صمدي عباس
مراجع فارسی (21) - مراجع لاتین(108) - فهرست مندرجات
  12. مديريت تطبيقي
Comparative management: aregional view
سال نشر : 1382
نویسندگان : جمعي از نويسندگان
فهرست مندرجات
۱ ۲
۱ از ۲

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com