امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : آذر عادل
1. مدلسازي مسيري - ساختاري در مديريت : کاربرد نرم افزار Smart PLS
Path - Structural Modeling In Management
سال نشر : 1391
نویسندگان : آذر عادل
فهرست مندرجات
  2. تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
Description Of Statistics Problems An Its Application In Management
ناشر : کوهسار
سال نشر : 1382
نویسندگان : آذر عادل - مومني منصور
فهرست مندرجات
3. تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
Momeny Description of statistics problems an its application...
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1386
نویسندگان : آذر عادل
فهرست مندرجات
  4. تصميم گيري کاربردي: رويکرد MADM [ام.آ.دي.ام]
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : آذر عادل - رجب زاده علي
مراجع فارسی (4) - مراجع لاتین(49) - فهرست مندرجات
5. علم مديريت فازي
-
ناشر : اجتماع
سال نشر : 1381
نویسندگان : آذر عادل - فرجي حجت
مراجع فارسی (16) - مراجع لاتین(31) - فهرست مندرجات
  6. تحقيق در عمليات(رشته مديريت دولتي)
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : آذر عادل
مراجع فارسی (5) - فهرست مندرجات
7. تحقيق در عمليات(1) (رشته مديريت دولتي، بازرگاني، حسابداري)
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : آذر عادل
مراجع فارسی (6) - فهرست مندرجات
  8. روش شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع
-
ناشر : صفار
سال نشر : 1383
نویسندگان : دانايي فرد حسن - الواني مهدي - آذر عادل
مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
9. روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت: رويکردي جامع
-
ناشر : صفار
سال نشر : 1383
نویسندگان : دانايي فرد حسن - الواني مهدي - آذر عادل
مراجع فارسی (8) - فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com