امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - راه گشايي خلاق در مديريت
2 - مديريت عمومي
3 - مديريت منابع انساني
4 - آشنايي با يادگيري از طريق همياري
5 - يادگيري از طريق همياري
6 - تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
7 - جهاني سازي و مسائل آن
8 - راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي
9 - مطالعاتي در زاد و رشد سرمايه داري
10 - اصول بهينه يابي پويا
11 - تئوري هاي ارزش و توزيع از زمان آدام اسميت
12 - الگوهاي تاريخي صنعتي شدن
13 - انديشه هاي اقتصادي ميلتون فريدمن
14 - فرهنگ رضايت طلبي
15 - خويشتن شناسي مديران
16 - اقتصاد بخش عمومي
17 - مباحث اساسي اقتصاد توسعه
18 - مباحث اساسي اقتصاد توسعه
19 - آشنايي با اقتصاد ايران همراه با جدول هاي جديد و به هنگام شده
20 - ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي
21 - مقدمه اي بر اقتصاد سياسي
22 - تحليل اقتصاد خرد
23 - تجارت بين الملل
24 - تئوري و سياست هاي اقتصاد کلان
25 - اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي
26 - رويکردي جديد به اقتصاد خرد ميانه
27 - تئوري مسائل اقتصاد خرد
28 - مسئله ارضي
29 - ماليه بين الملل: نظريه ها و سياست هاي اقتصاد بين الملل
30 - ماليه بين الملل
31 - تئوري و مسائل اقتصادي بين الملل
32 - راهبردهاي توسعه اقتصادي
33 - راهنماي نمونه گيري براي حسابداري و حسابرسي
34 - اقتصاد توسعه
35 - نظريه اقتصاد خرد
36 - تئوري و مسائل آمار و اقتصادسنجي
37 - تئوري و مسائل اقتصاد رياضي
38 - اقتصاد مديريت
39 - بازرگاني بين الملل(روش هندسي)
40 - اصول اقتصاد سياسي و ماليات ستاني
41 - اقتصاد رشد و توسعه
42 - اقتصاد رشد و توسعه(جلد2)
43 - اقتصاد و فرهنگ
44 - اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن
45 - تجارت بين الملل: نظريه ها و سياست هاي بازرگاني
46 - برنامه ريزي در ايران: براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ايران در تهيه برنامه عمراني سوم
47 - آخرين آبادي: رويارويي با کم آبي
48 - غليان قدرت: راهنمايي بر انقلاب در حال وقوع انرژي
49 - پيشگامان اقتصاد توسعه: آينده در چشم انداز
50 - ماليه بين الملل: جنبه هاي پولي اقتصاد بين الملل
51 - اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل
52 - اقتصاد کلان: نظريه ها و سياست هاي اقتصادي
53 - روش شناسي علم اقتصاد: اقتصاددانان چگونه تبيين مي کنند
54 - راهنماي استفاده از ميکرو TSP [تي. اس. پي]
55 - گستره مالي و ساختار بودجه اي ايران: الگوي منابع و مصارف
56 - تاريخ عقايد اقتصادي: از افلاطون تا دوره معاصر
57 - رياضيات براي اقتصاد و بازرگاني: ديفرانسيل و انتگرال
58 - نظريه هاي اقتصاد توسعه : تحليلي از الگوهاي رقيب
59 - مديريت منابع انساني
60 - آينده کار
61 - اقتصاد ناهنجاري هاي پنهان اجتماعي
62 - گناهان پنهان علم اقتصاد
63 - پايان مديريت: فروپاشي روايت هاي مديريت در دوران مدرن
64 - تاريخ انديشه اقتصادي: سخنراني هاي LSE
65 - علم اقتصاد اتريشي
66 - مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران
67 - حق برداشت مخصوص و نظام پولي جهان
68 - تئوري و مسائل اقتصاد مديريت
69 - اقتصاد و عدالت اجتماعي
70 - توسعه يعني آزادي
71 - هنر و دانش مذاکره
72 - مباني اقتصاد
73 - درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد
74 - نظام بازار
75 - انديشه هاي سياسي و اقتصادي هايک
76 - نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول
77 - قرن گمشده: اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم
78 - انديشه هاي اقتصادي لودويگ فون ميزس(يک بازنگري انتقادي)
79 - اقتصاد توسعه
80 - مديريت توسعه
81 - مباني علم اقتصاد
82 - چالش هايک: زندگي نامه فکري اف.اي.هايک
83 - استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي
84 - رويکرد تفکر سيستمي به برنامه و مديريت استراتژيک
85 - رهيافت ها و روش هاي تحقيق کيفي در توسعه روستايي
86 - دولت و رشد اقتصادي در ايران
87 - تاريخ مختصر انديشه اقتصادي از مرکانتيليسم تا پول باوري
88 - نظريه اقتصاد خرد
89 - جستارهايي در مديريت
90 - جستارهايي در رهبري
91 - بازانديشي بازاريابي : بنگاه بازاريابي پايدار در آسيا
92 - ارزيابي طرح ها و تحليل ريسک ( اقتصاد مهندسي )
ني
نام :
021-88913701-88913702
تلفن :
021-88913701-2
فکس :
تهران-خيابان کريم خان زند-نبش خيابان ميرزاي شيرازي-پلاک111
آدرس :
nashreney@yahoo.com
Email :
www.nashreney.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com