امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - پنج جادويي
2 - چالش هاي مديريت در سده بيست و يکم
3 - مشتري مداري و تکريم ارباب رجوع
4 - راهکارهاي پيشتازان بازار
5 - هرم معکوس
6 - افزايش کارايي مديريت
7 - نهادي کردن نوآوري در سازمان
8 - هفت راز زنان موفق در مديريت
9 - ZQC [زد. کيو.سي] تکنيک کنترل و توليد بدو ن عيب:(خطاناپذيري)
10 - هاروارد چه چيزهايي را ياد نمي دهد
11 - جامعه پس از سرمايه داري
12 - مديريت کيفيت فراگير
13 - هفت راز موفقيت در استراتژي خدمات
14 - نقدي بر خصوصي سازي ايران
15 - انگيزش و مديريت تحول
16 - کنترل آماري فرايند(SPC)[اس.پي.سي]: نظامنامه مرجع
17 - مديريت زمان
18 - نقش صنايع کوچک در اقتصاد مدرن
19 - راهنماي جامع استقرار استانداردهايISO9000/2000:[ايزو نه هزار دو هزار] الزامات براي سيستم مديريت کيفيت
20 - دستنامه مديران
21 - ايزو 9000 استانداردهاي بين المللي کيفيت: خلاصه اجرائي
22 - کليد در وضعيت روشن
23 - مديريت سنجيده بنيان ها
24 - مشتري در جايگاه شريک
25 - نوسازي و توسعه
26 - TRIZ [تي.آر.آي.زد] نوآوري نظام يافته
27 - QS-9000[کيواس 9000] دستنامه سيستم هاي کيفيت
28 - طرحي نو در مديريت: مهندسي دوباره شرکت ها: منشور انقلاب سازماني
29 - مديريت ماتسوشيتا: ديدگاه هاي من
30 - خروج از بحران: بيماري هاي مديريت
31 - دنياي نمادين کسب و کار : جادوي اطلاعات امتياز رقابتي
32 - اثربخشي بيشتر در محيط کار و محيط خانه: روش مديريت ويل دان قدرت روابط مثبت
33 - رشد شتابان: راهکار همراهي با دگرگوني پر شتاب حرفه ها
34 - مديريت بحران: اداره کردن فشارهاي خارجي: راهکارهايي براي پيشگيري از مصايب صنفي
35 - مديريت آينده: دهه 1990 و پس از آن...
36 - ضروريات کسب و کار الکترونيک: با ديدگاه کاربردي
37 - مديريت سده بيست و يکم: فراسوي مهندسي دوباره چگونه سازمان هاي فرايند محور کار و زندگي ما را دگرگون مي کنند
38 - مديريت والت ديسني: والت ديسني در اوج
39 - مديريت کيفيت فراگير: شناخت و کاربرد
40 - نظام هاي اطلاعات مديريت(ن.ا.م): سازمان و فناوري
41 - زندگي و انديشه پيشتازان علم ارتباطات: يک سرگذشت شخصي
42 - مديريت کيفيت فراگير: ابزارهاي استراتژيک و فرهنگي
43 - اينجا جاي ما نيست: عصر تضاد و تناقض
44 - CE[سي.اي] نشان صادرات کالا به اروپا: راهنماي علمي کاربردي براي صنعتگران و صادرکنندگان کشور
45 - خوشه هاي صنعتي: الگوي موفق توسعه درون زا
46 - ارتباطات انساني: مباني(جلد 1)
47 - فرهنگ مديريت بازرگاني: انگليسي-فارسي
48 - مديريت طرح: برنامه ريزي، زمان بندي، کنترل راهنماي تحقق بهنگام و اقتصادي طرح ها
49 - ديدگاه هاي من
50 - با شتاب به پيش
51 - سيستم هاي مالي و سياست پولي در جمهوري اسلامي ايران: سياستگذاران پولي در ايران(جلد 1)
52 - پويايي گروه
53 - فرداي جهان سوم
54 - گزارش تحقيقي چرخه توسعه: راهنماي رشد شتابان(توسعه اقتصادي-صنعتي کشورهاي جنوب شرقي آسيا)
55 - 40 (چهل) فکر سمي
56 - مشتري ها چگونه فکر مي کنند؟: بينشي اساسي نسبت به ذهن و ضمير بازار
57 - مديريت خريد و سفارشات
58 - مدل هاي کليدي مديريت
59 - عصرآفرينان بزرگترين رهبران کسب و کار قرن بيستم
60 - سيکس سيگما
61 - پيشنهاد رد نشدني
62 - داد و ستد بين المللي: محيط ها و عمليات
63 - ابزارهاي موفقيت در مديريت
64 - مشتري به چه مي انديشد؟
65 - معجزه تيم هاي کاري خودگردان: راهنماي جامع طراحي، پياده سازي و توسعه تيم هاي کاري خودگردان
66 - مميزي بازاريابي، ابزار، فنون و فهرست هاي بازبيني در شناسايي منابع مديريت بازار بنگاه هاي اقتصادي
67 - 40 اصل شاه کليدهاي TRIZ براي نوآوري
68 - چارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه
69 - عبور از طوفان: راهنماي کاربردي شرکت هاي نوپا در ايران
70 - چرا نه؟: چگونگي استفاده از ابتکارات روزانه براي حل مسائل بزرگ و کوچک
71 - پويايي تيم هاي شش سيگما: راز موفقيت پروژه هاي شش سيگما
72 - تعالي سازماني-فراگير دستيابي به عملکرد کلاس جهاني
73 - 101 تکنيک ساده و سريع براي جذب و حفظ مشتري
74 - شيفته مشتري: هرگز براي ايجاد يک شرکت مشتري محور دير نيست
75 - مديريت پروژه ارزش کسب شده
76 - بهترين مدير از ديدگاه برترين مدير
77 - نخستين گام هاي مديريت
78 - درآمدي بر هستي شناسي بهبود در سازمان با استفاده از ابيات عرفاني مولانا
79 - مديريت هدف
80 - آمار در اقتصاد و بازرگاني
81 - نظام نامه خودسنجي دانش و تجربه مديريت پروژه
82 - نهادها و تغييرات نهادي در چين
83 - توليد کششي براي سطح کارخانه
84 - کسب و کار نام هاي تجاري
85 - مهندسي خلاقيت TRIZ: تئوري ابداعي حل مسئله
86 - سند استراتژي افزايش مشارکت موثر و رقابتي: بخش صنايع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادي و صنعتي جمهوري اسلامي ايران
87 - ذهن توانمند: هر کسي را مي توانيد به هر کاري واداريد اگر...
88 - اثربخشي کلي تجهيزات OEE
89 - سياست فناوري و تشويق بازار همراه با موردکاوي 11 کشور در حال توسعه
90 - نظام پيمانکاري صنعتي فرعي در ژاپن(شکل گيري، روند تغييرات، سياست ها و برنامه هاي حمايتي)
91 - برنامه ريزي براي سرمايه: جامع ترين الگوي طرح کسب و کار
92 - ساخت به روش سلولي،جريان تک قطعه اي براي تيم هاي کاري
93 - مدير هدفمند و فرصت شناس
94 - تيم هاي کاري با مديريت خود محور SMWT‌: روشي انعطاف پذير براي دستيابي به مزيت رقابتي
95 - ايجاد يک برنامه کسب و کاري در هفت گام ساده
96 - بايدها و نبايدهاي سرپرستي: راهنماي جامع روابط کارمندان با مديران و سرپرستان
97 - هفت راز ارتباط مؤثر در کسب و کار
98 - ويرايش انستيتو تعميرات-نگهداري کارخانجات ژاپن TPM
99 - راهنماي تهيه طرح کسب و کار(طرح جامع تدوين چشم انداز پروژه قبل از اجرا)
100 - بهبود بي ترديد: آموزش کاربردي مهندسي ارزش
101 - ريشه واحد و همجمعي در اقتصادسنجي
102 - مديريت فروش و فروش حضوري با نگرش بازار ايران
103 - مباحث و موضوعات مديريت بازاريابي با نگرش بازار ايران
104 - مهندسي مجدد در سازمان هاي ايراني
105 - استراتژي رقابتي
106 - مديريت روابط عمومي
107 - تئوري اقتصاد خرد(تقرب رياضي)
108 - مهندسي ريسک براي مديران پروژه: مدل ها و ابزار
109 - استراتژي در بخش دولتي(راهنمايي براي مديريت اثربخش تغيير)
110 - با انديشمندان عرصه مديريت: انديشه هاي متفکران و پيشروان عرصه مديريت
111 - موضوعاتي در پول و بانک
112 - نظريه هاي ارتباطات سازماني
113 - قضاياي موردي واقعي بازاريابي با نگرش بازار ايران
114 - بازاريابي حسي :راهنماي کاربردي تجربه ي تعاملي برند ((انقلابي در بازاريابي و تبليغات سنتي ))
115 - آدکار تکنيک هاي کاربردي تغيير در کسب و کار
116 - مدل هاي مديريتي براي راه اندازي و اداره يک کسب و کار(از تئوري تا عمل)
117 - مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي(شرکت ها)
118 - عصر سوم بازاريابي (از محصول محوري به مشتري محوري به انسان محوري)
119 - نتايج قابل پيش بيني در شرايط غيرقابل پيش بيني: چگونه در هر محيطي برنده باشيد
موسسه خدمات فرهنگي رسا
نام :
021-88834844-5-09122278814
تلفن :
021-88838125
فکس :
تهران-خيابان استاد مطهري-بين مدرس و مفتح-مقابل هواپيمايي-ساختمان 234-طبقه2
آدرس :
rasabooks@yahoo.com
Email :
www.rasabooks.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com