امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - سيستم اطلاعات مديريت
2 - مباني سازمان و مديريت
3 - اصول بازاريابي و خدمات
4 - اصول مديريت
5 - ماهيت انساني سازمان ها
6 - انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بيمه
7 - مديريت کارخانه
8 - تحليل فرايندي خط مشي گذاري و تصميم گيري
9 - برنامه ريزي غيرخطي
10 - مديريت مالي
11 - مديريت بازاريابي
12 - مديريت استراتژيک در بازرگاني و صنايع
13 - مديريت منابع انساني
14 - بودجه از تنظيم تا کنترل
15 - دغدغه ها و چشم اندازهاي اقتصاد اسلامي
16 - اقتصاد بخش عمومي(1)
17 - برنامه ريزي استراتژيک
18 - مديريت مالي
19 - تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
20 - جامعه شناسي براي اقتصاد
21 - تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
22 - تحقيق در عمليات
23 - مباني اقتصاد اسلامي(تلخيص و تکميل)
24 - اقتصاد بازار اجتماعي، تجربه آلمان
25 - پيشگامان توسعه
26 - قضايايي در بازاريابي و مديريت بازار
27 - سازمان هاي مالي و پولي بين المللي
28 - برگزيده نظريه هاي سازمان و مديريت
29 - اقتصاد خرد
30 - اقتصاد تکاملي
31 - اقتصاد منابع تجديد شونده
32 - اقتصاد کار و نيروي انساني
33 - برنامه ريزي اقتصادي
34 - کنترل کيفيت آماري
35 - پول، ارز و بانکداري
36 - سياست اقتصادي عمومي
37 - اقتصاد خرد(1)
38 - بازاريابي بين المللي
39 - الگوهاي اقتصادسنجي و پيش بيني هاي اقتصادي
40 - اقتصاد بين الملل(1): تجارت بين الملل
41 - استقرار مديريت استراتژيک
42 - مقررات زدايي
43 - مباني فلسفي و تئوري هاي رهبري و رفتار سازماني
44 - اقتصادسنجي کابردي(موضوعات انتخابي)
45 - مباني مديريت رفتار سازماني
46 - انگليسي براي دانشجويان مديريت
47 - انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي-درماني
48 - بازار-دولت، کاميابي ها و ناکامي ها: اقتصاد بخش عمومي
49 - اصول بودجه بندي سرمايه اي: بررسي پروژه هاي سرمايه گذاري
50 - اقتصاد منطقه اي: تئوري و مدل ها
51 - پژوهش عملياتي: مدل هاي احتمالي
52 - تحقيقات بازاريابي: نگرشي کاربردي
53 - توسعه اقتصادي: مفاهيم، مباني نظري، نهادگرايي و روش شناسي
54 - مباحثي در اقتصاد خرد: بازارها، تعادل عمومي و اقتصاد رفاه
55 - جامعه شناسي سازمان ها: رويکرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت
56 - اقتصادسنجي: تک معادلات با فروض کلاسيک(جزء اول)
57 - گفتار و ابزار: روش شناسي تلفيقي علم اقتصاد
58 - اقتصادسنجي: تک معادلات با فروض کلاسيک(جزء دوم)
59 - مديريت تحول سازماني
60 - مديريت مالي(جلد 1)
61 - اصول مديريت
62 - مديريت منابع انساني
63 - مديريت تعارض و مذاکره: مديريت رفتار سازماني پيشرفته
64 - مديريت دانش: موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعات
65 - مديريت منابع انساني پيشرفته: رويکردها، فرايندها و کارکردها
66 - مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان: مديريت رفتار سازماني پيشرفته
67 - سيستم هاي پويا: اصول و تعيين هويت
68 - مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک
69 - مديريت فرامليتي و جهاني: نگرش تطبيقي
70 - مديريت فشار رواني( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )
71 - مديريت پروژه
72 - مديريت راهبردي( برنامه ريزي، اجرا و کنترل)
73 - آمار رياضي(جلد 2)
74 - جامعه شناسي شهري
75 - جامعه شناسي کار و شغل
76 - استقرار مديريت استراتژيک(جلد1)
77 - مديريت راهبردي
78 - خدمات عالي به مشتري : راهنمايي مختصر براي کتابداران
79 - راهنماي ابزارها و فنون مديريت دانش
80 - حمکراني مبتني بر پايداري ( با تاکيد بر حفاظت محيطي)
81 - چيستي راهبرد : درآمدي بر الگوهاي شکل گيري راهبرد
82 - مديريت استراتژيک در بازرگاني و صنايع
83 - توسعه مهارتهاي مديران : مواردي که مديران بزرگ مي دانند و به آن عمل مي کنند
84 - نظريه پردازي : مباني و روش شناسيها
85 - مديريت دانش کاربردي
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)
نام :
021-66408120-44246116-44246250-2-44234842
تلفن :
021-66405678
فکس :
تهران-بزرگراه جلال آل احمد-بعد از پل يادگار امام-مقابل پمپ گاز
آدرس :
info@samt.ac.ir
Email :
www.samt.ac.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com