امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مباني مديريت استراتژيک
2 - طراحي ساختار سازماني
3 - اخلاق در مديريت
4 - چهره انساني سازمان
5 - مديريت استراتژيک منابع انساني: راهنماي عمل
6 - تحقيق موردي
7 - مباني رفتار سازماني
8 - مباني تئوري و طراحي سازمان
9 - روش تجزيه و تحليل تطبيقي در مديريت
10 - مديريت بازاريابي جهاني
11 - مباني مديريت منابع انساني
12 - کاربرد اينترنت در پژوهش
13 - روش تحقيق کيفي
14 - تحقيق تطبيقي
15 - مديريت در پهنه فرهنگ ها
16 - هفت کليد استراتژي خدمات
17 - هنر پژوهش موردي
18 - پژوهش عملي مشارکتي
19 - عصر مشارکت
20 - مباني مديريت
21 - تئوري و طراحي سازمان(جلد2)
22 - مديريت استراتژيک
23 - واژگان تجاري
24 - مديريت گردشگري فرهنگي
25 - سازمان: ساختار، فرايند و ره آوردها
26 - استراتژي منابع انساني: تدوين،اجرا و اثر
27 - پژوهش ترکيبي: راهنماي بررسي متون پژوهشي
28 - مديريت خدمات: استراتژي، عمليات و تکنولوژي اطلاعات(جلد1)
29 - رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه ها و کاربردها(جلد 1)
30 - رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه ها و کاربردها(جلد 3)
31 - مديريت: سازماندهي، رهبري، کنترل(جلد2)
32 - مديريت: مقدمه اي بر مديريت، مديريت در قرن بيست و يکم، برنامه ريزي(جلد1)
33 - مديريت ارتباطات: فردي و عمومي
34 - تحقيق پيمايشي: راهنماي عمل
35 - تحقيق کاربردي: راهنماي عمل
36 - تحقيق عملي: راهنماي مجريان تغيير و تحول
37 - مديريت خدمات: استراتژي، عمليات و تکنولوژي اطلاعات(جلد2)
38 - رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه ها و کاربردها(جلد 2)
39 - ديدگاه هاي کليدي در مديريت: انديشمنداني که دنياي مديريت را تغيير دادند
40 - سازمان هاي پويا: آموزش و پژوهش عملي
41 - مديريت استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي: رهيافتي جامع
42 - ديدگاه هاي اروپايي سياست فرهنگي
43 - کثرت گرايي فرهنگي
44 - مديريت جهانگردي: مباني، راهبردها و آثار
45 - زمينه بودجه ريزي
46 - استراتژي بازاريابي: با رويکردي تصميم محور
47 - جهانگردي در چشم اندازي جامع
48 - کارشناسي و ارزيابي صدور بيمه و خسارت آتش سوزي
49 - سياست گذاري جهانگردي
50 - بازاريابي گردشگري
51 - مديريت تکنولوژي: رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت
52 - روابط عمومي: کاربردها و تاکتيک ها(جلد2)
53 - مديريت استراتژيک منابع انساني(راهنماي عمل)
54 - برنامه ريزي استراتژيک سازمان امور مالياتي کشور
55 - زن و توسعه
56 - برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني
57 - مديريت
58 - روابط عمومي: نقش، فرآيند و استراتژيک(جلد1)
59 - قواعد پايه اي براي پژوهش خوب: ده رهنمود براي پژوهش هاي اجتماعي
60 - مديريت استراتژيک، نوآوري تکنولوژيک
61 - مديريت تحقيق و توسعه(R&D)
62 - تحقيق سازماني: راهنمايي براي دانشجويان و پژوهشگران
63 - استراتژي روابط عمومي
64 - راهنماي برنامه ريزي بازار: برنامه بازاريابي محصول
65 - مديريت خوشنامي: راهبرد مردمداري و روابط عمومي در سازمان
66 - درآمدي بر تحقيق مديريت
67 - درآمدي بر روش هاي آماري: کاربرد آمار در پژوهش
68 - تحقيق در مديريت منابع انساني
69 - سرپرستي: رمز بهره وري بالاتر
70 - آمار کابردي براي مديران
71 - کنترل استراتژيک
72 - فرايند مديريت جهانگردي
73 - مجموعه مقالات مديريت(مباني فلسفي روش شناسي و تئوري هاي مديريت)(جلد1)
74 - برنامه ريزي ملي و منطقه اي جهانگردي
75 - دستنامه برنامه ريزي استراتژيک
76 - برنامه ريزي استراتژيک سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي ايران(ساتبا)
77 - تغيير استراتژيک: چرخه سريع توسعه سازمان
78 - روش ارزيابي متوازن منابع انساني: رابطه بين افراد، راهبرد و عملکرد
79 - تئوري هاي حسابداري
80 - راهنماي تمرين هاي درآمدي بر روش هاي آماري: کاربرد آمار در پژوهش
81 - مباني رفتار سازماني(ويرايش نهم)
82 - مديريت استراتژيک بازاريابي(برنامه ريزي و کنترل)
83 - استراتژي و عمليات در مديريت تور
84 - مديريت استراتژيک و سياست کسب و کار(جلد2)
85 - مديريت استراتژيک و سياست کسب و کار(جلد1)
86 - مديريت بحران(راه حل هاي کارشناسانه براي چالش هاي روزمره)
87 - MBA سه کتاب در يک کتاب، فارسي-انگليسي
88 - توهمات پست مدرنيسم
89 - مديريت کانون هاي تفکر در عرصه خط مشي هاي عمومي
90 - موفقيت کار گروهي و تيمي(انواع، سير تکامل، اثربخشي، کاربرد)
91 - ستايشگري در نظام اداري معاصر ايران(قاجار و پهلوي)
92 - بازاريابي انبوه در سياست: دموکراسي در عصر تصاوير ساختگي
93 - بازاريابي الکترونيک در صنعت گردشگري
94 - مجموعه مقالات مديريت: برنامه ريزي و ساختار(استراتژيک و عملياتي)(جلد2)
95 - مجموعه مقالات مديريت: مديريت رفتار سازماني(استراتژيک و عملياتي)(جلد3)
96 - مجموعه مقالات مديريت: مديريت منابع انساني(استراتژيک و عملياتي)(جلد4)
97 - مجموعه مقالات مديريت: مديريت کسب و کار(استراتژيک و عملياتي)(جلد5)
98 - مديريت استرس(راه حل هاي کارشناسانه براي چالش هاي روزمره)
99 - رفتارسازماني(جلد1)
100 - رفتار سازماني
دفتر پژوهش هاي فرهنگي
نام :
021-88302482-88821364-88315237
تلفن :
021-88302485
فکس :
تهران-خيابان کريم خان-خيابان ايرانشهر شمالي-نبش کوچه يگانه-شماره229- کدپستي1584736913
آدرس :
crb@iranculturestudies.com
Email :
www.iranculturestudies.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com